ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเทศกาล (Festival) ภายใต้โครงการ “ธัชภูมิ 66” 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับคณะนักวิจัย ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเทศกาล (Festival) ภายใต้โครงการ “ธัชภูมิ 66”

 ผศ.ดร.จินดา ยืนยงชัยวัฒน์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประธานการประชุมแทน ผศ.ดร.เกียรติขร โสภณาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมติดตามความพร้อมการจัดงานเทศกาล (Festival) ภายใต้โครงการ “ธัชภูมิ 66” ผศ.ดร.นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธิ์ ผศ.ดร.นันทพร ชื่นสุพันธรัตน์ ดร.เด่นชัย พันธ์ุเกตุ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.รังสรรค์ บัวทอง ผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรม ผศ.ดร.ณัฐภา นาฏยนาวิน รองผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรม ผศ.ดร.ปัทมา วัฒนพานิช และคณะนักวิจัย ร่วมกันหารือและเตรียมความพร้อมการจัดงานเทศกาล (Festival) ภายใต้กรอบวิจัย “การพัฒนาและขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรม สามศิลป์ สามศาสน์ ย่านกะดีจีน สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ประจำปีงบประมาณ 2566 และเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายใต้ทุนสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 14 อาคาร 100 ปีศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 449 total views,  1 views today