10 เม.ย. 2563 :โครงการท้าทายไทย ปี 2 ม.บส. แจกจ่ายหน้ากากผ้าให้ชาวบ้านในชุมชน ลดการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาแจกหน้ากากผ้าแก่อาจารย์ บุคลากรและประชาชนเพื่อ ร่วมป้องกันและลดการแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19
 
ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เปิดเผยถึงมาตรการของมหาวิทยาลัยในการช่วยเหลือ นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรในช่วงระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ว่า
นอกจากการจัดทำประกันภัย COVID ให้บุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย และมีมติเตรียมคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาบางส่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่นักศึกษา ตามที่เคยแจ้งไปแล้วนั้น ทางมหาวิทยาลัยยังได้ตั้งคณะกรรมการติดตามประสานงานช่วยเหลือในช่วงสถานการณ์ COVID-19 อย่างต่อเนื่อง เน้นให้คณะกรรมการโดยหน่วยสุริยะอาสา และ ฝ่ายอนามัยตรวจเข้มเพื่อคัดกรองบุคลากรที่เข้าออกมหาวิทยาลัย และให้สื่อสารการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลเอาใจใส่ป้องกันตนเองผ่านสื่อต่างๆ ให้ทุกหน่วยงานจัดหาหน้ากากอนามัยและเจลฆ่าเชื้อบริการบุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เร่งด่วนในช่วงปิดทำการ
 
ล่าสุด ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา เห็นชอบให้สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทำหน้ากากผ้าพร้อมถ่ายทอดผลงานวิจัยเด่น จากทุนวิจัยท้าทายไทย มบส. จัดพิมพ์ลวดลายบนหน้ากากผ้าเพื่อแจกจ่ายแก่อาจารย์ บุคลากร และ ประชาชนโดยรอบจำนวน 1,600 ชิ้น โดยได้ส่งมอบหัวหน้าหน่วยงาน และประธานชุมชน รวมทั้งได้มีนโยบายปรับโครงการและกิจกรรมบางส่วนให้สอดรับกับสถานการณ์ COVID-19 โดยเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกภาคส่วน