กำหนดการ การตีพิมพ์วารสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 2

วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุ่มที่ 2)

ขั้นตอนการพิจารณาบทความ

* พิจารณาเฉพาะบทความที่จัดรูปแบบตามวารสารกำหนด (รายละเอียดในรูปแบบการเขียนบทความ)

**Peer-review : Double blinded โดยผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 3 ท่าน

วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2

กำหนดการ วัน/เดือน/ปี

เปิดรับบทความ
ปิดรับแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
(31 ส.ค. 63)

1 กรกฎาคม 2563 ถึง
31 สิงหาคม 2563

ตรวจสอบรูปแบบการเขียนบทความ*

1 กันยายน 2563 ถึง

15 กันยายน 2563

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ

16 กันยายน 2563 ถึง
16 ตุลาคม 2563

ผู้เขียนแก้ไขบทความตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ

17 ตุลาคม 2563 ถึง
31 ตุลาคม 2563

กองบรรณาธิการแจ้งผลการพิจารณา

1 พฤศจิกายน 2563 ถึง
15 พฤศจิกายน 2563

กำหนดออกวารสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 2

31 ธันวาคม 2563

*หมายเหตุ :

  1. ทางกองบรรณาธิการ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ การตีพิมพ์เผยแพร่บทความที่ไม่ได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงบทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
  2. ทางกองบรรณาธิการ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ การตีพิมพ์ เผยแพร่บทความที่ไม่ตรงกับสายวิชาการที่ทางวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ เปิดรับ
  3. ทางกองบรรณาธิการ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ การตีพิมพ์ เผยแพร่บทความที่ไม่จัดรูปแบบที่ถูกต้อง ตามเอกสารตัวอย่าง