ความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ.2564-2565

ขอความร่วมมือผู้ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตอบแบบสอบถาม จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ.2564-2565 ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 คำชี้แจงแบบสอบถามความคิดเห็นฯ ดังนี้1. (ร่าง) แผนการพัฒนาระบบฯhttps://link.bsru.ac.th/2uv2. แบบสอบถามhttps://link.bsru.ac.th/2v0หากพบข้อสงสัยเกี่ยวกับ (ร่าง) แผนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2564-2565 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่- นางอุรัจฉทา ศศิปรียจันทร์ โทร. 02-561-2445 ต่อ 710 e-mail: [email protected] นางสาวกฤษณา วัฒนะ โทร. 02-561-2445 ต่อ 704 e-mail: [email protected]กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)