28 มกราคม 2563:ประชุมการขับเคลื่อนแผนการวิจัยการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวกลุ่มรัตนโกสินทร์ ฯ

📍เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคาร 6 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
📣สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 2/2563 เรื่อง การขับเคลื่อนแผนการวิจัยการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวกลุ่มรัตนโกสินทร์ การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชมเชิงสร้างสรรค์บนฐานอัตลักษณ์ชุมชน ภายใต้โครงการความร่วมมือ มรภ.-สกว. นำโดย รศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมีคณะผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้