4 กุมภาพันธ์ 2563 : มรภ. – สกว. โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานอัตลักษณ์ชุมชน “โบสถ์ ศาลเจ้า วัด มัสยิด วีถีชีวิตริมสายน้ำ”

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โบสถ์ซางตาครูส ชุมชนกุฎีจีน (กะดีจีน) นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาลงพื้นที่สำรวจชุมชนและเก็บข้อมูลชุุมชน (Baseline data) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีในการพัฒนางานวิจัย ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานอัตลักษณ์ชุมชน “โบสถ์ ศาลเจ้า วัด มัสยิด วีถีชีวิตริมสายน้ำ” ในเขตกรุงเทพมหานคร นำโดย ผศ.ดร.สิงห์ สิงห์ขจร ได้นำนักศึกษาจำนวน 50 คน ลงพื้นที่ในการสำรวจข้อมูลชุมชน ผศ.จุฬาลักษณ์ จารุจุฑารัตน์ นักวิจัยในโครงการ และทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยธนบุรีเข้าร่วมการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในครั้งนี้