ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ – ด้านภาษา ดนตรี ศิลปะ และวัฒธรรม

หน้าแรก-ผลงานรวม
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2560 ด้านภาษา ดนตรี ศิลปะ และวัฒธรรม
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ
1 รศ.ดร.เอกชัย  พุหิรัญ นวัตกรรมการประพันธ์เพลงเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาลัยการดนตรี  สกสว.ท้าทายไทย 
2 ผศ.ดร.ณัฐภา  นาฏยนาวิน การสร้างสรรค์การแสดงเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สกสว.ท้าทายไทย 
ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2561 ด้านภาษา ดนตรี ศิลปะ และวัฒธรรม
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ
- - - - - -
ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2562 ด้านภาษา ดนตรี ศิลปะ และวัฒธรรม
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ
1 รศ.ดร.เอกชัย  พุหิรัญ โครงการด้านดนตรีที่พัฒนาจากอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ของอำเภออู่ทองผ่านนวัตกรรมการประพันธ์เพลงและการสร้างสรรค์เครื่องดนตรีเพื่อสร้างรายได้ โดยมีกระบวนการถ่ายทอดสู่ท้องถิ่นผ่านการเรียนการสอนดนตรีในหลักสูตรพื้นฐาน(โครงการชุด)   วิทยาลัยการดนตรี สกสว.
ท้าทายไทย
ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2563 ด้านภาษา ดนตรี ศิลปะ และวัฒธรรม
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ
1 อ.ไพลิน มุนินทรวัฒน์ นวัตกรรมชุดความรู้และกระบวนการใหม่สำหรับการพัฒนาทักษะภาษาจีนในผู้สูงอายุช่วงระหว่าง 60-69 ปี เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวจีนใน ชุมชนวัดประยุรวงศ์ ชุมชนกุฎีจีน และชุมชนวัดกัลยาณ์ กรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุนภายใน
2 อ.ภาคภูมิ เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์ การสร้างเสริมรสนิยมและองค์ความรู้ทางดนตรีสมัยนิยมในชุมชนย่านฝั่งธนบุรี วิทยาลัยการดนตรี ทุนภายใน
ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2564 ด้านภาษา ดนตรี ศิลปะ และวัฒธรรม
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ
- - - - - -