ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ – ด้านสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี

หน้าแรก-ผลงานรวม
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2560 ด้านสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ
1 ผศ.พิชฏา ผลพูล การถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดการขยะแบบบูรณาการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระยายโสม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    แผ่นดิน 
2 ผศ.ดร.นพนันต์  เมืองเหนือ การศึกษาและพัฒนาตู้อบลมร้อนพลังงานไฟฟ้าสำหรับการอบเม็ดมะม่วงหิมพานต์วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรแปรรูปเม็ดมะม่วงหิมพานต์  ตำบลหาดล้า อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    แผ่นดิน 
3 รศ.ดร.ธัชกร สุวรรณจรัส การพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อส่งเสริมการตลาดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นขลุ่ยบ้านลาว ครุศาสตร์   แผ่นดิน 
ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2561 ด้านสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ
1 อ.ชนพร พลดงนอก ประเมินการรับสัมผัสกลุ่มสารบีเทคทางการหายใจกับผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพขับรถมอเตอร์ไซต์รับจ้างในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ทุนภายใน
ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2562 ด้านสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ
1 อ.ปนัดดา ใจบุญลือ การออกแบบและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวตามหลักการอินโฟกราฟิกในการถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัยสู่ชุมชน เพื่อส่งเสริมความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชนบ้านคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุนภายใน
ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2563 ด้านสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ
1 ผศ.ดร.นันทวดี เนียมนุ้ย การศึกษาการปนเปื้อนของเชื้อปรสิตในผักที่จำหน่ายในตลาดสดและห้างสรรพสินค้าในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุนภายใน
2 ผศ.ดร.สวัสดิ์-กฤดิธฤต ทองสิน นวัตกรรมการส่งเสริมการจัดการขยะภายในชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา: ชุมชนตากสิน สัมพันธ์ แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กทม. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทุนภายใน
ผลงานวิจัยชุมชนและเชิงพื้นที่ ผลงานปี 2564 ด้านภาษา ดนตรี ศิลปะ และวัฒธรรม
ลำดับ นักวิจัย ผลงาน สังกัด แหล่งทุน บทคัดย่อ
- - - - - -