บพค. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567 Global League

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567

สามารถยื่นข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566

หน่วยงานให้ทุน หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
ปีงบประมาณ 2567
กรอบวิจัย ภายใต้ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมระดับขั้นแนวหน้าที่ก้าวหน้าล้ำยุค เพื่อสร้างโอกาสใหม่และความพร้อมของประเทศในอนาคต
โจทย์วิจัย ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศไทยได้เป็นแกนนำหลักในภาคีสำคัญของโลกด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่ออนาคต [ภายใต้แผนงาน N39(S3P19)]
ช่วงเวลารับข้อเสนอฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 26 มิถุนายน 2566 เวลา 16.30 น. (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 16.30 น.)
การยื่นข้อเสนอฯ ผ่านระบบ NRIIS

กลุ่มภาคีเครือข่ายชั้นนำของโลกประกอบไปด้วยกลุ่มสาขาใดสาขาหนึ่งดังต่อไปนี้

  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และ/หรือการแพทย์เฉพาะบุคคล (Personalized medicine)
  • อาหารแห่งอนาคต (Future Food)
  • ฟิสิกส์พลังงานสูงและพลาสมา ระบบโลกและอวกาศ ควอนตัม และงานวิจัยเพื่ออนาคต
  • สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ในมิติของฐานวัฒนธรรมที่มีศักยภาพ 3F: Film, Festival, Fashion เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
  • การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG) สำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและบริการแห่งอนาคต เช่น CCU/CCUS, Hydrogen, Electric Vehicle, Nature Based Solution, BioEnergy
  • เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีด้านป้องกันอันตรายจากอินเตอร์เน็ต (Cyber Security)

เกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอโครงการเบื้องต้น

  • เป็นข้อเสนอโครงการที่แสดงให้เห็นถึงรูปแบบกลไกที่ส่งเสริมให้บุคลากร ววน. ได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นสมาชิกหรือร่วมเป็นแกนนำหลักในภาคีเครือข่ายชั้นนำของโลก ทั้งในบทบาทที่สำคัญในการขับเคลื่อนเครือข่าย อาทิ การเป็น Advisory Board, Steering Committee และผู้เชี่ยวชาญในภาคีเครือข่ายชั้นนำระดับนานาชาติ เป็นต้น หรือบทบาทด้านการเป็นผู้นำในการวิจัยของทีมเครือข่ายระดับนานาชาติ
  • เป็นข้อเสนอโครงการที่แสดงถึงความสำคัญของภาคีเครือข่ายชั้นนำของโลกที่เป็นเป้าหมายของข้อเสนอโครงการ ในการส่งเสริมเทคโนโลยีขั้นแนวหน้าและนวัตกรรมสำหรับการสร้างอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยถ้าบุคลลากร ววน. ได้เข้าร่วมในภาคีเครือข่ายเป้าหมายนั้น จะสามารถยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกได้
  • เป็นข้อเสนอโครงการที่มีความเหมาะสมทางเทคนิค งบประมาณ และสอดคล้องกับวิธีการ การดำเนินงานที่จะสามารถทำให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามกรอบเวลาที่เสนอไว้
  • เป็นข้อเสนอโครงการที่มีรูปแบบการขับเคลื่อนด้วยกลไกการรวมกลุ่มสถาบัน (Consortium) อย่างน้อย 4 สถาบัน โดยเป็นสถาบันที่สังกัดอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานวิจัย องค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
  • หน่วยงานต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการ ต้องมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัย และมีประสบการณ์การบริหารจัดการงานวิจัย สามารถสนับสนุนการทำงานงานวิจัย และควบคุมการวิจัยได้ตลอดเวลาการรับทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด และต้องทำการรับรองข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ NRIIS ภายในเวลาที่กำหนด คือ วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 16.30 น.
  • หัวหน้าโครงการ ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และเชี่ยวชาญตรงตามสาขาที่ดำเนินการวิจัย มีความพร้อมในด้านเวลาที่จะดำเนินโครงการวิจัยให้สำเร็จ ภายในระยะเวลาของโครงการที่เสนอ และไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานวิจัยของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนวิจัยต่าง ๆ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
  • นักวิจัยจากแต่ละสถาบันที่ร่วมโครงการจะต้องมีหนังสือรับรอง (Letter of support) จากสถาบันต้นสังกัด ที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของสถาบัน

หมายเหตุ :

  • หากท่านมีข้อสงสัยในการยื่นข้อเสนอโครงการสามารถหาคำตอบเบื้องต้นได้ที่ คำถามที่พบบ่อย

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง