21 พฤษภาคม 2564 : ผลงาน เรื่อง ชุดตรวจสอบการขาดของเส้นด้ายในกระบวนการค้นหมี่


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.ธิดาธิป หารชุมพล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะ ที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอนุสิทธิบัตร ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ผลงาน เรื่อง ชุดตรวจสอบการขาดของเส้นด้ายในกระบวนการค้นหมี่