•  
  •  
  •  
  •  
  •  

มาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (มคจม.)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เปิดรับโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

คำชี้แจงการยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 

แบบฟอร์การยื่นขอการพิจารณารับรองจริยธรรมฯ ครั้งแรก

 

ตัวอย่างเอกสารแสดงข้อมูลคำอธิบาย และการขอความยินยอมสำหรับเด็ก

แบบฟอร์มการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงร่างการวิจัย

 

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า

 

แบบฟอร์มการแจ้งปิดโครงการ
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ห้อง 6106 ชั้น 10 อาคาร 100 ปีศรีสุริยวงศ์

โทร. 02-4737000 ต่อ 1603 หรือ 084-682-3878
ผู้รับผิดชอบ: คุณมนัญชยา ประทุม