•  
  •  
  •  
  •  
  •  

เปิดรับโครงการวิจัยเพื่อขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

มาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (มคจม.) สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

แบบฟอร์ม การยื่นขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  

พร้อมบันทึกข้อความผ่านคณะ และ ค่าธรรมเนียมการยื่น 500 บาท
ส่งมายังสนง.มคจม.ห้อง 6106 ชั้น 10 อาคาร 100 ปีศรีสุริยวงศ์ โทร. 084-682-3878
ผู้รับผิดชอบ: คุณมนัญชยา ประทุม

ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (มคจม.) มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานว่าด้วยจริยธรรม
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ค่าธรรมเนียมการยื่นเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
พ.ศ.2560 กำหนดอัตราค่าตอบแทนการทบทวนโครงการวิจัย