บ้านสมเด็จโพลล์

   

  โดย ฐานเศรษฐกิจ
   6 December 2559

  URL: http://www.thansettakij.com/2016/12/06/118382

   


  ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินโครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของรถแท็กซี่มิเตอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 1,116 กลุ่มตัวอย่าง เก็บข้อมูลในวันที่ 2 – 5 ธันวาคม 2559

  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ การใช้บริการรถแท็กซี่มิเตอร์ สัปดาห์ละ 1 – 2 ครั้งมากที่สุด ร้อยละ 30.6 อันดับสองคือ 3 – 4 ครั้ง ร้อยละ 21.6 อันดับสามคือ 5 – 6 ครั้ง ร้อยละ 13.2

  ปัญหาของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จากการให้บริการของรถแท็กซี่มิเตอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร อันดับที่หนึ่งคือ ไม่จอดรับผู้โดยสาร/ปฏิเสธผู้โดยสาร ร้อยละ 41.9 อันดับที่สอง คือ พาอ้อมขับในเส้นทางไกลขึ้น ร้อยละ 21.2 อันดับที่สามคือมารยาทของคนขับ ร้อยละ 10.8 อันดับที่สี่คือ ขับรถเร็ว/ผิดกฎจราจร ร้อยละ 10.1 และอันดับที่ห้าคือ เรียกเก็บค่าโดยสารเกินอัตรา ร้อยละ 7.3

  และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยถูกรถแท็กซี่มิเตอร์ปฏิเสธ ร้อยละ 77.8 รองลงมาคือไม่เคยถูกรถแท็กซี่มิเตอร์ปฏิเสธ ร้อยละ 18.2 และไม่แน่ใจ ร้อยละ 4.0


  ********************************************************************

   

  วันอังคาร ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559, 16.20 น.


   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงห์ สิงห์ขจร ประธานคณะกรรมการ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “บ้านสมเด็จโพลล์” สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เผยผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริหารของรถแท็กซี่มิเตอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่าง จากประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 1,116 กลุ่มตัวอย่าง เก็บข้อมูลในวันที่ 2 - 5 ธันวาคม 2559 เป็นดังนี้
  ในหนึ่งสัปดาห์ท่านมีการใช้บริการรถแท็กซี่มิเตอร์ โดยเฉลี่ยกี่ครั้งต่อสัปดาห์

  อ่านต่อ

  ********************************************************************

  วันจันทร์ ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2559

     สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 (สสว8)

  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดการประชุมถอดบทเรียนความสำเร็จขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  โดยมี นวลผจง สาลีผล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 (ขวา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงห์ สิงห์ขจร (ซ้าย)

  และ สายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด (กลาง)

  ณ เทศบาลเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559

  อ่านต่อ

  ********************************************************************  วันจันทร์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2559

  ข่าวศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ ทางหนังสือพิมพ์คมชัดลึก

   

  ********************************************************************


  วันจันทร์ ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559

  ข่าวศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ ทางหนังสือพิมพ์ข่าวสด

   

  ********************************************************************


  วันจันทร์ ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559

  ข่าวศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ ในหนังสือพิมพ์สยามรัฐ

  อ่านต่อ